Om oss

RF Coverage AB

- mobil inomhuskommunikation

Några ord om oss på RF Coverage AB
       Vi projekterar, bygger

       och underhåller mobil

       inomhuskommunikation

RF COVERAGE AB - SEDAN 2012!


Vi projekterar, bygger och underhåller mobil inomhuskommunikation!


Vi startade verksamheten 2012 och vi har från första dagen fokuserat på att leverera kvalitativa systemlösningar inom den marknad som många kallar "inomhustäckning". 


Med andra ord ser vi till att du som person, eller en maskin, som behöver uppkoppling får det - oavsett om det är i en tunnel, fastighet, tågvagn eller annan plats som "saknar täckning".


Vi arbetar bl.a. med standarder som GPS, GSM, EDGE, UMTS (3G), TETRA/RAKEL, GSM-R, LTE (4G), WLAN och komradio.


Våra tjänster omfattar hela leveranskedjan - "från ax till limpa".

Varför välja RF COVERAGE AB?


  • Hög kompetens inom RF


  • Medarbetare med lång erfarenhet inom yrket


  • Fast- eller rörligt pris


  • Helhetsåtaganden


  • Etablerad aktör på marknaden


Kontakt

08-24 94 00

Box 90257, 120 24 Stockholm